OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W AKADEMII DZIELNEGO ODKRYWCY

  1. Wstęp

1.1. Niniejsza umowa [zwana dalej OWU], określa zasady świadczenia usług przez POZNAJEMY ŚWIAT Magdalena Moll-Musiał z siedzibą ul. Nowa 38,32-031 Gaj,  o numerze NIP 817 1856522 [zwaną dalej PŚ]  w ramach programu „Akademia Dzielnego Odkrywcy” [zwanego dalej ADO].

1.2. Do udziału w ADO wymagane są po stronie Klienta:

–  standardowe urządzenia oraz oprogramowanie pozwalające na przeglądanie stron www, odbiorze i nadawaniu dźwięku pochodzącego z tych stron,

– posiadanie skrzynki pocztowej email,

– instalacja bezpłatnego programu ZOOM.

Rekomendowana jest również możliwość wykonywania wydruków.

1.3. Uczestnikiem ADO może być osoba po ukończeniu 4-go roku życia [zwane dalej Uczestnikiem], zarejestrowana do programu przez osobę dorosłą (Klienta), będącą rodzicem lub opiekunem prawnym Uczestnika, albo posiadającą zgodę rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika.

  1. Płatności

2.1. Udział w ADO jest odpłaty zgodnie z warunkami płatności wskazanymi na stronie internetowej ww.dzielniodkrywcy.pl. Wszystkie ceny są cenami netto, to jest nie zawierają VAT. Faktury  wystawiane są automatycznie. Niezbędne jest podanie danych Klienta koniecznych do wystawienia  faktury zgodnie z odpowiednim formularzem.

2.2. Cena ADO:

– W edycji wakacyjnej jest opłatą za całość lub część usługi. Sprzedaż może być podzielona na moduły. Klient może wybrać dowolną ilość modułów.

– W edycji w roku szkolnym jest opłatą za całość usługi. Sprzedaż nie może być podzielona na segmenty, ani moduły. W przypadku płatności ratalnej obowiązek zapłaty Wynagrodzenia nie ustaje w przypadku zaprzestania korzystania z Produktu przez Klienta z przyczyn nieleżących po stronie PŚ.

2.3. W przypadku wyboru przez Uczestnika płatności ratalnej należność z tytułu Wynagrodzenia pobierana jest przez PŚ w określonym dniu każdego miesiąca.

 2.4. W przypadku wyboru płatności ratalnej, jeżeli PŚ nie uda się zrealizować pobrania środków stanowiących wynagrodzenie za ADO z przyczyn leżących po stronie Klienta, PŚ jest uprawniona do zablokowania Uczestnikowi dostępu do produktu do czasu uregulowania należności.  W takim wypadku Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie uiścić ratę za pomocą innej formy płatności. Brak realizacji zapłaty reszty ceny, lub którejkolwiek z rat nie stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy przez Uczestnika.

2.5 operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

  1. Udział w ADO

 3.1. Po zawarciu umowy  Klientom i Uczestnikom wysyłane są linki i kody dostępu do określonej liczby (zgodnie z wybraną opcją) zajęć online oraz udzielana jest niewyłączna, ograniczona w czasie licencja na korzystanie dostarczonych poprzez mail  materiałów graficznych [zwanych dalej Materiałami]. Klient i Uczestnik nie mają prawa udzielać dostępu do zajęć online osobom trzecim. Klient i uczestnik mają prawo drukować, powielać i udostępniać Materiały osobom trzecim wyłącznie nieodpłatnie i wyłącznie w celach promocji ADO.

3.2. Klient i Uczestnik nie mają prawa do nagrywania, powielania, kopiowania zajęć online.

3.3. Zajecia online i Materiały udostępniane w Kursie, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.4. Dla osiągnięcia prawidłowych efektów zakładanych u Uczestnika koniecznym jest czynne uczestniczenie w ADO, w tym wykonywanie powierzonych zadań.

3.5. Klient zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z ADO w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, PŚ może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Klienta.

3.6 PŚ nie bierze odpowiedzialności za błędy i nieprawidłowości w funkcjonowaniu aplikacji ZOOM oraz za ich ewentualne rezultaty.

  1. Zgodna na wykorzystanie wizerunku

4.1. Klient wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku i głosu Uczestnika poprzez włączenie kamery i mikrofonu w aplikacji ZOOM w czasie zajęć online.

4.2 Klient wyraża zgodę na nagrywanie zajęć online.

4.3. Klient wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku i głosu Uczestnika utrwalonego podczas zajęć online przez PŚ dla celów promocyjnych oraz dla celów szkoleniowych bez wynagrodzenia. Wizerunek i głos może zostać opatrzony przez PŚ komentarzem wskazującym na temat zajęć, podczas których wykonane zostało nagranie.

  1. Reklamacje

5.1. Skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@dzielniodkrywcy.pl. PŚ rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji PŚ poinformuje Klienta za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Klienta w trakcie rejestracji.

5.2. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Uczestnika (imię, nazwisko – tak by PŚ mogło zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń, co do sposobu wykonania usługi.

  1. Gwarancja zwrotu pieniędzy

6.1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 7 dni od pierwszych zajęć online, w których Uczestnik wziął udział [zwane dalej Gwarancją].

6.2. Klient może skorzystać z Gwarancji pod warunkiem należytego zapoznania się z ADO i udziału Uczestnika w pierwszych zajęciach w ramach ADO. Warunkiem skorzystania z Gwarancji jest:

  1. uczestnictwo Uczestnika w pierwszych zajęciach ADO,
  2. wyrażenie woli skorzystania z Gwarancji.
  1. Postanowienia końcowe

7.1. OWU podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej.

7.2.  Wszelkie zmiany niniejszego OWU wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

7.3 W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie OWU zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień OWU.